OBCHODNÍ PODMÍNKY

!!! NA ZBOŽÍ VE SLEVĚ NELZE UPLATNIT ŽÁDNÉ SLEVOVÉ KÓDY ANI KUPÓNY !!!

!!! NA ZBOŽÍ Z ODDĚLENÍ BAZAR NELZE UPLATNIT ŽÁDNÉ SLEVOVÉ KÓDY ANI KUPÓNY !!!

 

Obchodní podmínky e-shopu makeuporganizer.cz, makeuporganizer.eu

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu Makeup Organizer s.r.o. – makeuporganizer.cz, makeuporganizer.eu

Prodávající:
MAKEUP ORGANIZER s.r.o.
Sídlo : Okružní 189, 251 01 Babice u Říčan
IČ: 05600014
DIČ: CZ05600014
Spisová značka: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 266973

Email: obchod@makeuporganizer.cz ,  info@makeuporganizer.cz , makeuporganizer@makeuporganizer.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

v ČR a CZK

číslo účtu/kód banky: 4415564359 / 0800

IBAN: CZ23 0800 0000 0044 1556 4359

BIC: GIBACZPX

 

Vybrané státy Evropské Unie a EUR

číslo účtu/kód banky: 1965495243 / 0800

IBAN: CZ58 0800 0000 0019 6549 5243

BIC: GIBACZPX

 

Kupující:

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu makeuporganizer.cz, makeuporganizer.eu.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

 

 1. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů internetového obchodu. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné jsou vždy pouze objednací čísla zboží a nikoli doprovodný text objednávky.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.

Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

 

 1. Předmět objednávky a závazky prodávajícího

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy kupujícího.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

 1. Závazky kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Cena zboží nezahrnuje poštovné a balné.

 

 1. Dodací podmínky

5.a Termín dodání zboží

Je-li zboží skladem, je dodací lhůta na území ČR max. 3 pracovní dny  (na území EU do 14 dnů) od potvrzení objednávky prodávajícím, není-li uvedeno jinak. V případě objednání zboží, které není na skladě, Vás budeme neprodleně kontaktovat. Spotřebitel může při objednávce požádat o vyzvednutí zboží osobně na adrese Okružní 189, Babice u Říčan, 25101 (nejedná se o prodejnu, platí pouze pro sjednané obchodní schůzky). V tomto případě je nezbytné si předem domluvit konkrétní termín.

5.b Ceny zboží

Cenou se rozumí cena v Kč nebo v EUR (v nabídce je uvedena konečná cena zboží, jsme plátcem DPH).

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

5.c Dopravné

DPD kurýrplatba předem na účetplatba na dobírku
Česká republika160,- Kč
Slovenská republika290,- Kč
Zóna II (Německo, Polsko, Rakousko, Maďarsko)494,- Kč
Zóna III (Belgie, Francie, Nizozemí)808,- Kč
Zóna IV (Chorvatsko, Irsko)1094,- Kč
Zóna V (Dánsko, Finsko, Švédsko,Portugalsko, Řecko)1436,- Kč

 

Osobní odběr - kancelář a výdej zboží:
Okružní 189, 251 01 Babice u Říčan
Nejedná se o prodejnu, platí jenom pro domluvené obchodní schůzky!

 

5.d Převzetí dodávky

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky brán zřetel. V případě shledání porušení či poškození balíku doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout a nepřevzít!

Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

5.e Způsob úhrady

Úhrada zboží může probíhat jedním z následujících způsobů:

1) bankovním převodem předem na číslo účtu:

– v ČR a CZK: 4415564359 / 0800

IBAN: CZ23 0800 0000 0044 1556 4359

BIC: GIBACZPX

– vybrané státy Evropské Unie a EUR: 1965495243 / 0800

IBAN: CZ58 0800 0000 0019 6549 5243

BIC: GIBACZPX

 

2) dobírkou.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

Kupující má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Zboží NESMÍ být zasláno na dobírku.  O úmyslu odstoupit od smlouvy je Kupující  povinen informovat prodávajícího emailem na adrese obchod@makeuporganizer.cz , info@makeuporganizer.cz , makeuporganizer@makeuporganizer.cz, popřípadě doporučeným dopisem na adresu prodávajícího: MAKEUP ORGANIZER s.r.o., Okružní 189, 25101 Babice u Říčan. Na stejnou adresu je třeba vrátit i zboží. Zde je formulář pro odsoupení od kupní smlouvy (pdf).

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží bez poštovného) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Prodávající má nárok, v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s vyřízením objednávky (zejména poštovné, náklady na vyřízení objednávky, náklady na materiál) v souladu s ustanovením §53 odst. 10) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Objednávky, u kterých je zvolená platba bankovním převodem na účet, musí být uhrazeny do pěti pracovních dnů od objednání. V opačném případě budou objednávky automaticky stornovány.

 

 1. Nepřevzaté zboží

V případě, že kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 10% z fakturované částky a celou částku dopravného za odeslání kupujícímu a zpětné doručení prodávajícímu. U objednávek  platba bankovním převodem bude zbývající rozdíl v ceně kupujícímu po převzetí zboží poukázán bankovním převodem na požadované číslo účtu nejpozději do 14 dnů. U objednávek platba na dobírku bude kupujícímu vystavena faktura se smluvní pokutou ve výši 10% z fakturované částky a celou částku dopravného včetně dobírky za odeslání kupujícímu a zpětné doručení prodávajícímu.  Zboží určené k osobnímu vyzvednutí v kanceláři v Babicích u Říčan zde bude rezervováno maximálně 14 dní. Po uplynutí této doby se objednávka automaticky ruší.

 

 1. Reklamace

8.a Kupující

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách; zjevně poškozený balíček od doručovatele nepřevzít.

Osobním převzetím zboží od prodávajícího kupující stvrzuje, že je zboží v pořádku.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství),  je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího.

Každou reklamaci je kupující povinen oznámit před jejím odesláním na kontaktní adresu a následně si způsob předání obě strany potvrdí e-mailem nebo telefonicky. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu a uvede telefonní číslo a email. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu, a to na adresu: MAKEUP ORGANIZER s.r.o., Okružní 189, 25101 Babice u Říčan. Zboží je možné (po konkrétní domluvě) předat na kontaktní adrese osobně a nebo zaslat, ale nesmí být zasláno na dobírku (v tom případě nebude převzato).

8.b Prodávající

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom kupujícího prokazatelným způsobem.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce, pošle prodávající na vlastní náklady zboží kupujícímu nebo vrátí částku za zboží bez poštovného (v závislosti na způsobu řešení reklamace). V případě osobního doručení reklamovaného zboží, bude vyřízená reklamace předána také osobně.

8.c Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uznání reklamace zaniká v případě: nesprávného používání, zacházení či použitím, které je v rozporu s návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním; nesprávným čištěním (např. rozpouštědly apod.).

V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

 

 1. Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.

Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

 

 1. Ochrana osobních údajů a používání cookies

Informace o ochraně osobních údaje lze nalézt ve zvláštním dokumentu nazvaném Zásady pro zpracování osobních údajů, které jsou dostupné zde (pfd)

Informace o používání cookies na stránkách makeuporganizer.cz lze nalézt zde (pfd).

Nastavení osobních údajů

 

 1. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu MAKEUP ORGANIZER s.r.o.. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (pdf) a samotné obchodní podmínky (pdf).

 

 1. Expedujeme pouze od pondělí do pátku. Ve dnech volna a státních svátcích neexpedujeme a expedujeme vždy první následující pracovní den.

 

 

Košík

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. pro více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít